007    วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ออกติดตามงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและศูนย์เครือข่าย ศพก. ในพื้นที่ อ. เกาะคา จ. ลำปาง และ อ. เด่นชัย จ. แพร่ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และศูนย์ ศพก. ไก่พื้นเมืองพระหลวง อ. สูงเม่น จ. แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5