007   วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 295/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่นิติกร เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 11 แห่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน 4 แห่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 1 แห่ง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 1 แห่ง รวม 20 แห่ง เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบรายงานกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป การปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และหน่วยงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สหกรณ์จังหวัด ด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5