001    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกส่วน/ฝ่าย ของหน่วยงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565  ในที่ประชุมกำหนดให้ทุกคนในหน่วยงานต้องได้มีการพัฒนาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. และโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ประชุมได้รวบรวมและสรุปผลการเลือกหลักสูตรที่จะอบรมออนไลน์ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565 กลุ่มละ 1 หลักสูตร ดังนี้

กลุ่ม บุคลากร หลักสูตร
กลุ่ม 1 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ PC35  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
กลุ่ม 2 ข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน M20  การปรับปรุงการทำงาน
กลุ่ม 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ M31  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และมอบหมายให้คณะทำงานและเลขานุการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 นำเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5