005   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยน.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom conference) กับสำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยระเบียบฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือหมูป่า ตามมาตรา 21 แห่งพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แล้ว ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่มีความประสงค์ต้องการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิต ซากสุกรหรือหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ที่ได้ประกาศเขตเฝ้าระวังฯ ต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขต ก่อนทุกครั้ง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทุกแห่ง

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5