001   วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ำนมคุณภาพสูงเพื่อการแข่งขัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองสถานประกอบการผลิตน้ำนม คุณภาพสูงล้านนา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มติที่ประชุมให้การรับรองฟาร์มโคนม และสถานประกอบการนมคุณภาพสูงล้านนาเพิ่มอีก 57 แห่งมีปริมาณน้ำนมคุณภาพสูงล้านนา (LANNA HIGH QUALITY MILK) เข้าสู่กระบวนการกว่า 111 ตัน/วัน ผ่านการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 และในโอกาสนี้ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้แสดงมุทิตาจิต แด่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน ซึ่งเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 นี้ด้วย

 

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5