012    วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ออกสำรวจตลาดเกษตรอินทรีย์, ตลาดเกษตรกร ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านความต้องการซื้อสินค้าไข่ไก่อินทรีย์ ตามโครงการวิจัย "เรื่องการศึกษาอุปสงค์อุปทานของไก่ไข่อินทรีย์ในประเทศไทย " เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการวางแผนส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตร และติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มของบริษัท ฮิลไทร์บ ออแกนิคส์ จำกัด ซึ่งนำไก่และอาหารให้เกษตรกร ซึ่งเป็นชาวเขา อาข่า และกระเหรี่ยง เลี้ยง ครัวเรือนละ 700 - 1,000 ตัว จำนวน 50 ครัวเรือน และรับซื้อไข่ไก่ มาจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขี้น เกษตรกรมีความสุข มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 15,000 - 20,000 บาท /เดือน มีเงินเข้าหมู่บ้านเดือนละประมาณ 300,000 บาท ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ราคาไข่ไก่ไม่แน่นอนมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากกำลังซื้อในประเทศลดลง และส่งออกต่างประเทศไม่ได้

 

   

ข่าว/ภาพ :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5