1 

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูจ้างประจำ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกันดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา ปศุสัตว์ร่วมใจ 5ส. Big Cleaning Day" ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะตามหลัก 5ส.