1130263    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ตามนโยบายของกรมควบคุมมลพิษ ที่ได้กำหนดให้มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่อยงานภาครัฐ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมให้ความรู้การในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
2. กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มมีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตระกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
4. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง