229102562

  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการตรวจชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า และซากสุกร ซากหมูป่า ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สพ.ญ. ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน น.สพ. พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 5 น.สพ. มงคล ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงค์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการเก็บ และการส่งตัวอย่างตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever ; ASF) เพื่อการเฝ้าระวังประกอบการเคลื่อนย้าย เพื่อให้การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรหรือหมูป่า เข้า ผ่าน ออก หรือภายในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน และพะเยา ซึ่งได้ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่า เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5


ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5