imgp9669  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสภานมล้านนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดประชุม "สภานมล้านนา" เพื่อเป็นการรายงานผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 โดยการประชุมสภานมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศ.คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด้านโคนม ให้การบรรยายและคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบ การจัดการด้านอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและผู้จัดการสหกรณ์โคนม จำนวน 19 สหกรณ์ ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเอกชน ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน จากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์/สถานีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผู้แทนจาก อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง