สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง......รายละเอียด