ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...............รายละเอียด