ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ   ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์   รายละเอียด........