1. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยอด 1,740,930 บาท

2. ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

3. เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์