ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวช และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e5/2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์