ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวนเงิน 400,000 บาท