25630518 1

ที่มาของข้อมูล: เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์