มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ............เอกสารแนบ