1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

2. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

3. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564

4. กฎกระทรวง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564

5. กฎกระทรวง การขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564

6. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564