1. กฎหมายทั่วไป 

2. พระราชบัญญิติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์