ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565) (วิทวัส โหมดเทศ/ปรัชญา โสภารัตน์ /พรวิมล ปาทา)

 

เลทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-128