การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2562 "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564" (ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ 1/ ณัฐวิทย์ อิ่มมาก1)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-010