วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563)(คณกร พินิจศร/ชาลินี ศรีบุญเรือง)

เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0105-075