รายงานสัตว์ป่วย : การเกิดโรคลิชมาเนียในสุนัขเขตพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563) (ชาลินี ศรีบุญเรือง/คณกร พินิจศร )

 

เลขทะเบียนวิชาการ  63(2)-0116(5)-072