ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาแบคทีเรียทนร้อนของฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563)
(พรรณิภา ใจนะเปียง/ คมป่าน บัวไพจิตร)

 

เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0116(5)-070