การศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 (สุเทพ สุขผล/รังสิมันต์ พุ่มทอง)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0216(5)-013