คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

 "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563" (1) (2) (3)

(อาภาพัชร์ นาทอง)  

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 62(2)-0516(5)-133