ผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อยที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการดำเนินกิจการของฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายหลังการระบาดของโรค

สุวิชชา ปัญจขันธ์1* ณัฐกร จินตนาวัฒน์1  

เลขทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0116(5)-121