ผลตอบแทนการเลี้ยงควายของเกษตรกรตามระบบเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ..............รายละเอียด

ทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0216(5)-062