ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดลำพูน  ............รายละเอียด

ทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0216(5)-061