001   วันที่ 19  ตุลาคม  2558 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ สถาบันเกษตรกรดีเด่น
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพะเยา ได้แก่


1.  เกษตรกรดีเด่น   :  นายบุญสิงห์  เวียงคำ  130  หมู่ 7  ต.เวียง  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

2.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น  :  กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระนั่งดิน 
หมู่ 7  ต.เวียง  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา