001   วันที่ 20  ตุลาคม  2558  คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ สถาบันเกษตรกรดีเด่น
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 5  ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ออกคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดลำปาง ได้แก่
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น  :  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวังสำราญ  หมู่6  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก  จ.ลำปาง