33079  วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและอาหารสัตว์ลำปาง ผู้แทนจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และผู้แทนจากส่วน/ฝ่าย ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5