orchid010

  วันที่  23  กันยายน  2558  น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนา  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านกฏหมายปศุสัตว์  การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น  และแผนการซักซ้อมควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  ณ  ห้องรอยัลออร์คิตบอลลูม  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่