75015

   วันพุธที่  14  ตุลาคม  2558  ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  จัดประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน  และแนวทางการจัดการโคนมระดับฝูง  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (  Dairy Herd Health Unit ; DHHU )  ประจำเดือนตุลาคม  2558  ณ  ห้องประชุมกลาง  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

   ในการประชุมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  รศ.นสพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุม  โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมทั้ง 7 หน่วย  ที่จะควบคุม  สั่งการ  และเป็นผู้ประสานงาน  ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการผลิตและดูแลสุขภาพโคนมและเครื่อข่ายผู้เลี้ยงสัตว์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  โดยมุ่งเน้นการดำเนินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น  และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่งคงและยั่งยืนให้เกษตรกรโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้มีระดับรายได้และฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้้น