osm2 58011

  วันจันทร์ที่  14  กันยายน  2558  นายนาวิน  สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม  กิจกรรมยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง  ครั้งที่  2/2558  ณ  ห้องประชุมกลาง  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

  โดยการประชุม ฯ ในครั้งนี้  เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการตรวจประเมินฟาร์มโคนมที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา  (Lanna  High  Quality  Milk)  โดย  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5