w7rcm012  วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2558  นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต  5  และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต  5  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดริน ครั้งที่ 6/2558 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  โดยกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดริน  ครั้งที่ 6/2558 นี้ ได้รับเกียรติจาก  น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายนาวิน  สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมงานสภากาแฟฯ  โดยมีหน่วยงานกรมปศุสัตว์ได้แก่  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5,  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ด่านกักสัตว์เชียงใหม่,  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่,  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์,  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟเวียงเจ็ดรินในครั้งนี้