273801

วันที่ 6 - 7  กรกฎาคม 2558  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดย น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ร่วมกับส่วนพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล คณะกรรมการฮาลาลจังหวัดแม่แฮ่งสอน สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน และ สนง.ปศอ.แม่สะเรียง ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฮาลาล ณ สนง.ปศอ.แม่สะเรียง  และตรวจเยื่ยมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดังนี้  ร้าน CP Fresh Mart สาขาอำเภอแม่สะเรียง, สาขาอำเภอปาย  และสาขาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,  ร้าน Betashop  สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน  และสาขาอำเภอปาย และร้านพรทิพย์ไก่สด

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2558 ร่วมกับคณะกรรมการฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ และ สนง.ปศอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงงานมาตรฐานฮาลาล ณ สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ มัสยิดบ้านฮ่อ  เสร็จแล้วตรวจเยื่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่  ร้านอับดุลการีม ที่ตลาดเมืองใหม่ ,  ห้างสรรพสินค้า Makro สาขาหางดง  และตรวจเยี่ยมโรงฆ่ากระบือ "ลาคาล" อำเภอจอมทอง