s  27197452วันที่  13  กรกฎาคม  2558  น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  และคณะฯ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจรับรอง "การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP)" ณ ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง