am015

 วันพุธที่  1  กรกฏาคม  2558  น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  เป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง "ขายยาสัตว์  อาหารสัตว์  อย่างไรไม่ให้ถูกจับ"  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ  เฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

   งานเสวนาในคร้้งนี้  เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  อันประกอบไปด้วย  กรมปศุสัตว์  สัตวแทพย์สภา  สมาคนนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์  และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย  เพื่อส่งเสริมให้การประกอบกิจการยาสัตว์และอาหารสัตว์เป็นไปอย่างถูกกฏหมาย  และยังมีประโยชน์ในด้านการสื่อสารให้ทราบถึงกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จากน่วยงานภาครัฐ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บังคับใช้กฏหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฏหมายพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ของผู้ประกอบกิจการ  พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ยังให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในการทำหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละฝ่าย  และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบกิจการผู้ซื้อสินค้า  และประชาชนทั่วไป