imgp0052

  วันที่  25  มิถุนายน  2558  นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต  5  และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต  5  เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดริน ครั้งที่ 5/2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  โดยกิจกรรมสภากาแฟฯ  ในครั้งนี สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศ  และสถานีตำรวจท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟ  และคร้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม  2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5, ด่านกักสัตว์เชียงใหม่,  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่,  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์,  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ