06     วันที่ 25 มิถุนายน 2558  นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น “แนวทางจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขต”  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัด โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขต ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย