263304

 วันที่  24-25  มิถุนายน  2558   น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  และคณะฯ  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน,  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน  และหน่วยสุขภาพโคนมเคลื่อนที่(DHHU)  ร่วมตรวจประเมินฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา  ในพื้นที่อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน