s  9150478

  วันพุธที่ 17  มิถุนายน  2558  นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  เป็นกรรมการร่วมในการคัดสัตว์  และจำหน่ายสัตว์  ณ  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  โดยทางสถาณีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา  จะดำเนินการคัดโคขาวลำพูนเพศผู้หย่านม  และโคเพศเมียอายุมากให้ลูกห่าง  จำหน่ายเป็นสัตว์คัดออกโดยวิธีการประมูล  เนื่องจากโคดังกล่าวเกินความจำเป็นที่ต้องเก็บทดแทน  และมีปริมาณเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้