imgp0004   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตอาหารหยาบจำหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง ปี 2558  ณ ห้องประชุมบัวตอง A3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สากล  ชื่นกุล ผู้อำนายการส่วนสุขภาพสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านโคนมจาก สหกรณ์โคนม, บริษัทเอกชน, สหกรณ์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตอาหารหยาบจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม