001ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ท่านรองอธิบดีฯ ไพโรจน์  เฮงแสงชัย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มสหกรณ์โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และบริษัทเอกชนต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย