006

นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5  เป็นประธานในพิธีในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาเครือข่ายการผลิต  และการตลาดโคเนื้อ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต  5   วันที่  10 - 11  มีนาคม  2558  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  ถนนห้วยแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  38  คน  ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นการหาแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายและการตลาดโคเนื้อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยได้เชิญวิทยาการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  สำนักเศรษฐกิจการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์นฟาร์ม  เป็นต้น  มาเสวนาหาแนวทางในการเลี้ยงและการตลาดโคเนื้อ  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่  AEC