003

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  ในวันที่  26 มีนาคม  2558  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดลำปาง  โดยมีนายจรูญโรจน์  จันทรศิริผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี  มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด  18  คน  จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , น่าน , ลำปางและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่  ในการฝึกอบรมมีการบรรยายและการสาธิตการทำอาหาร TMR  เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าฝึกอบรมทำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อไป