082  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบ หลักสูตร “การดูแลรักษาเครื่องรีดน้ำนมโค” ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับระบบการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องรีดน้ำนมโค ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องรีดน้ำนมโคและการซ่อมแซมเบื้องต้นได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์โคนม, บริษัทเอกชนที่ประกอบการด้านโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, เจ้าหน้าที่จาก อสค.ภาคเหนือตอนบน, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ฉัตรชัย อภัยโรจน์ และคณะ