032   นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 104 ราย คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก กองคลังกรมปศุสัตว์ โดยการนำของ นางเย็นจิต  ทองยงค์  ผู้อำนวยการกองคลัง กรมปศุสัตว์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online ได้ มีความรู้ควมเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online สามารถตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพย์รายตัวในระบบได้เช่นเดียวกันเครื่อง GFMIS Terminal ได้ตระหนัก เข้าใจถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเงินดารคลัง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาด วิธีปฏิบัติงาน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานและเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางแก้ไขและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน